PVC

 

És una làmina de PVC (polyvinyl Chloride) elaborada pel mètode d'extrusió o calandra, en diferents gruixos i superfícies decoratives que combinen amb les fustes, colors i acabats dels nostres taulers de Melamina. 

 

 

Les seves propietats de resistència, estabilitat i plasticitat fan que sigui un producte idoni per realitzar cairats d'alta qualitat, amb possibilitat de perfilat en les seves arestes. 

PVC

 

 

Es una lámina de PVC (Polyvinyl Chloride) elaborada por el método de extrusión o calandra, en distintos espesores y superficies decorativas que combinan con los maderas, colores y acabados de nuestros tableros de Melamina.

 

 

Sus propiedades de resistencia, estabilidad y plasticidad hacen que sea un producto idóneo para realizar canteados de alta calidad, con posibilidad de perfilado en sus aristas.


MDF

 

També se l'anomena DM o tauler de fibra de densitat mitjana. 

Està fabricat a partir d'elements fibrosos bàsics de fusta premsats en sec. S'utilitza com aglutinant un adhesiu de resina sintètica. 

 

Presenta una estructura uniforme i homogènia i una textura fina que permet que els seus dos cares i els seus cants tinguin un acabat perfecte. Es treballa pràcticament igual que la fusta massissa, podent fresar i tallar fins i tot els cants. L'estabilitat dimensional, al contrari que la fusta massissa, és òptima, però el seu pes és molt elevat. Constitueix una base excel · lent per a les xapes de fusta. És perfecte per lacar o pintar. També es pot envernissar. S'encola (amb cola blanca) fàcilment i sense problemes. És comercialitzat a gruixos des de 2,5 mm a 4 cm o més. La mesura del tauler és de 244 x 122 cm. Sol ser de color marró mitjà-fosc i és un tauler barat. 

 

Recomanable per a construir tot tipus de mobles (funcionals o artístics) en els quals el pes no suposi cap problema. Són una base òptima per lacar. Excel · lent com tapes de taules i bancs de treball. Es pot utilitzar com a llenç per pintar, com a base per a maquetes, com posterior i fons de calaixos a mobles i com darrere de portafotos, pòsters i trencaclosques. També s'usa per fer formes, peanyes, per tallar i fins i tot per fer escultures (pegant diversos taulers per obtenir un gruix adequat). No és apte per a exterior ni condicions humides. 

MDF

 

También se le llama DM o tablero de fibra de densidad media.

Está fabricado a partir de elementos fibrosos básicos de madera prensados en seco. Se utiliza como aglutinante un adhesivo de resina sintética.

 

Presenta una estructura uniforme y homogénea y una textura fina que permite que sus dos caras y sus cantos tengan un acabado perfecto. Se trabaja prácticamente igual que la madera maciza, pudiéndose fresar y tallar incluso los cantos. La estabilidad dimensional, al contrario que la madera maciza, es óptima, pero su peso es muy elevado. Constituye una base excelente para las chapas de madera. Es perfecto para lacar o pintar. También se puede barnizar. Se encola (con cola blanca) fácilmente y sin problemas. Es comercializado en grosores desde 2,5 mm a 4 cm o más. La medida del tablero es de 244 x 122 cm. Suele ser de color marrón medio-oscuro y es un tablero barato.

 

Recomendable para construir todo tipo de muebles (funcionales o artísticos) en los que el peso no suponga ningún problema. Son una base óptima para lacar. Excelente como tapas de mesas y bancos de trabajo. Se puede utilizar como lienzo para pintar, como base para maquetas, como trasera y fondo de cajones en muebles y como trasera de portafotos, posters y puzzles. También se usa para hacer formas, peanas, para tallar e incluso para hacer esculturas (pegando varios tableros para obtener un grosor adecuado). No es apto para exterior ni condiciones húmedas.

 


AGLOMERAT SENSE COBRIR

 

És un tauler fabricat amb petits encenalls de fusta encolades a pressió i sense cap acabat posterior. 

Existeixen principalment tres tipus d'aglomerat segons la seva fabricació: d'una capa, de densitat graduada i de tres capes. En el d'una capa encenalls són de grandària semblant i estan distribuïdes de manera uniforme, resultant una superfície relativament prou pel que no admet bé cap acabat. El de densitat graduada té encenalls molt fines en les superfícies i més bastes en el nucli seguint una transició uniforme. La seva superfície és més suau i permet certs acabats. El de tres capes té el nucli format per encenalls disposades entre dues capes exteriors de partícules molt fines d'alta densitat i amb alta proporció de resina, el que dóna lloc a una superfície molt suau i apta per rebre la major part dels acabats i recobriments . 

 

Sol ser de color marró clar motejat i els seus cants són més basts que la superfície (aglomerat de tres capes). Com a conseqüència, els cants no admeten bé el fresat ni el pintat. No obstant això la seva superfície es pot pintar sense problema i admet perfectament ser xapada o plastificada. Es comercialitza en gruixos de 10, 16 19 i 30mm. La mesura normal és de 244 x 122 cm, però alguns gruixos es fabriquen també en 366 x 183 cm. És el tauler més barat. 

 

És recomanable per a qualsevol funció en què no quedi vist (parts ocultes de mobiliari, tauler per sobre del somier, capçals folrats, etc) o per mobiliari molt barat, provisional o de magatzem. Els nens l'utilitzen també per assecar fulles d'arbres entre dos taulers. 

 

En construcció s'utilitza l'aglomerat sense cobrir en divisió d'interiors, com a base de cobertes, arrebossats, muntatge d'estands, bases per a terres, etc 

 

No es pot utilitzar en condicions d'humitat (exteriors, cambres de bany, etc) ja que tendeix a inflar-se i no es recupera amb l'assecat. Per a aquestes condicions existeix el aglomerat hidròfug que és un tipus d'aglomerat al que se li afegeixen productes químics que repelen la humitat. 

AGLOMERADO SIN COBRIR

 

Es un tablero fabricado con pequeñas virutas de madera encoladas a presión y sin ningún acabado posterior. 

Existen principalmente tres tipos de aglomerado según su fabricación: de una capa, de densidad graduada y de tres capas. En el de una capa virutas son de tamaño similar y están distribuidas de manera uniforme, resultando una superficie relativamente bastante por lo que no admite bien ningún acabado. El de densidad graduada tiene virutas muy finas en las superficies y más bastas en el núcleo siguiendo una transición uniforme. Su superficie es más suave y permite ciertos acabados. El de tres capas tiene el núcleo formado por virutas dispuestas entre dos capas exteriores de partículas muy finas de alta densidad y con alta proporción de resina, lo que da lugar a una superficie muy suave y apta para recibir la mayor parte de los acabados y recubrimientos . 

 

Suele ser de color marrón claro moteado y sus cantos son más bastos que la superficie (aglomerado de tres capas). Como consecuencia, los cantos no admiten bien el fresado ni el pintado. Sin embargo su superficie se puede pintar sin problema y admite perfectamente ser chapada o plastificada. Se comercializa en espesores de 10, 16 19 y 30mm. La medida normal es de 244 x 122 cm, pero algunos grosores se fabrican también en 366 x 183 cm. Es el tablero más barato. 

 

Es recomendable para cualquier función en la que no quede visto (partes ocultas de mobiliario, tablero por encima del somier, cabeceros forrados, etc) o para mobiliario muy barato, provisional o de almacén. Los niños lo utilizan también para secar hojas de árboles entre dos tableros. 

 

En construcción se utiliza el aglomerado sin cubrir en división de interiores, como base de cubiertas, revoques, montaje de stands, bases para suelos, etc 

 

No se puede utilizar en condiciones de humedad (exteriores, cuartos de baño, etc) ya que tiende a hincharse y no se recupera con el secado. Para estas condiciones existe el aglomerado hidrófugo que es un tipo de aglomerado al que se le añaden productos químicos que repelen la humedad.


AGLOMERAT PLASTIFICAT

 

És un aglomerat (de 3 capes) que rep en les seves cares un recobriment de melamina (és un tipus de plàstic) en colors llisos o d'imitació de fustes, granits, etc Durant el plastificat es produeix la polimerització de la melamina introduint-se en els porus del tauler i proporcionant una adherència perfecte. La melamina és una barrera contra la humitat, el vapor, els agents químics, l'erosió i el ratllat. 

Les imitacions de fusta de la melamina són cada vegada més perfectes, ja que actualment s'utilitzen per a la seva fabricació fotos reals de fustes transformades mitjançant programes d'ordinador, i en alguns casos és difícil distingir-la d'una fusta envernissada, sobretot per a un profà en la matèria . La melamina pot ser llisa, amb acabat porus o catedral, o amb acabat pluja. L'acabat porus o catedral consisteix a gravar suaument la veta de la fusta perquè sigui perceptible a la vista i al tacte. L'acabat pluja és un gravat de petites ratlletes a manera de pluja. El gruix de la melamina determina la qualitat del tauler. 

 

Durant el procés de fabricació es produeix la polimerització de la melamina, introduint aquesta en el tauler, proporcionant una adherència perfecte. També a causa de la polimerització de la melamina, es provoca que aquesta flueixi en la superfície, proporcionant un tancament i un acabat excel · lent. A causa d'aquests processos, el tauler de melamina adquireix unes característiques pròpies, que el fan més resistent a l'acció d'agents externs com el vapor d'aigua, els agents químics, l'erosió, el ratllat, les altes temperatures, etc 

No admet cap tipus d'acabat i cal rematar els cantells vistos amb cinta de cantejar o motllura. Es neteja amb un drap humit i sabó neutre. És un tauler barat i es comercialitza en els mateixos gruixos que l'aglomerat sense cobrir. La mesura del tauler és de 244 x 122 cm. 

 

S'utilitza principalment per a la construcció de mobles funcionals, econòmics i de molt fàcil manteniment. Ideal per fer interiors d'armaris incloent el folrat. No suporta condicions extremes d'humitat i no és resistent a l'exterior principalment perquè al cantearlo no es produeix un segellat perfecte dels mateixos .. 

 

AGLOMERADO PLASTIFICADO

 

Es un aglomerado (de 3 capas) que recibe en sus caras un recubrimiento de melamina (es un tipo de plástico) en colores lisos o de imitación de maderas, granitos, etc Durante el plastificado se produce la polimerización de la melamina introduciendo en los poros del tablero y proporcionando un agarre perfecto. La melamina es una barrera contra la humedad, el vapor, los agentes químicos, la erosión y el rayado. 

Las imitaciones de madera de la melamina son cada vez más perfectos, ya que actualmente se utilizan para su fabricación fotos reales de maderas transformadas mediante programas de ordenador, y en algunos casos es difícil distinguirla de una madera barnizada, sobre todo para un profano en la materia. La melamina puede ser lisa, con acabado poro o catedral, o con acabado lluvia. El acabado poro o catedral consiste en grabar suavemente la veta de la madera para que sea perceptible a la vista y al tacto. El acabado lluvia es un grabado de pequeñas rayitas a modo de lluvia. El grueso de la melamina determina la calidad del tablero. 

 

Durante el proceso de fabricación se produce la polimerización de la melamina, introduciendo esta en el tablero, proporcionando un agarre perfecto. También debido a la polimerización de la melamina, se provoca que esta fluya en la superficie, proporcionando un cierre y un acabado excelente. Debido a estos procesos, el tablero de melamina adquiere unas características propias, que lo hacen más resistente a la acción de agentes externos como el vapor de agua, los agentes químicos, la erosión, el rayado, las altas temperaturas , etc 

No admite ningún tipo de acabado y hay que rematar los cantos vistos con cinta de cantear o moldura. Se limpia con un paño húmedo y jabón neutro. Es un tablero barato y se comercializa en los mismos grosores que el aglomerado sin cubrir. La medida del tablero es de 244 x 122 cm. 

 

Se utiliza principalmente para la construcción de muebles funcionales, económicos y de muy fácil mantenimiento. Ideal para hacer interiores de armarios incluyendo el forrado. No soporta condiciones extremas de humedad y no es resistente al exterior principalmente porque al cantearlo no se produce un sellado perfecto de los mismos ..


AGLOMERAT XAPAT

 

És un aglomerat (de tres capes) al qual se li ha enganxat en les seves cares xapa de fusta natural. 

Ve ja polit per permetre donar-li l'acabat directament, encara que sempre convé passar abans una llana d'acer 00 o 000 en el sentit de la veta. Es pot tenyir, envernissar, encerar, pintar i lacar. Els cantells vistos cal rematar amb cinta de cantejar o motllura. No és un tauler molt barat i el seu preu és molt variable depenent del tipus de fusta utilitzada en la xapa. Es comercialitza en els mateixos gruixos que l'aglomerat sense cobrir. La mesura del tauler és de 244 x 122 cm. 

 

S'utilitza principalment per fer tot tipus de mobles de qualitat pot combinar amb llistons o parts de fusta massissa. Els mobles moderns utilitzen aquest tipus de tauler per la seva bellesa i estabilitat dimensional. Tampoc suporta molta humitat (depèn de l'acabat que se li doni) i no és apte per a exterior. 

 

AGLOMERADO CHAPADO

 

Es un aglomerado (de tres capas) al que se le ha pegado en sus caras chapa de madera natural. 

Viene ya pulido para permitir darle el acabado directamente, aunque siempre conviene pasar antes una lana de acero 00 o 000 en el sentido de la veta. Se puede teñir, barnizar, encerar, pintar y lacar. Los cantos vistos necesario rematar con cinta de cantear o moldura. No es un tablero muy barato y su precio es muy variable dependiendo del tipo de madera utilizada en la chapa. Se comercializa en los mismos grosores que el aglomerado sin cubrir. La medida del tablero es de 244 x 122 cm. 

 

Se utiliza principalmente para hacer todo tipo de muebles de calidad puede combinar con listones o partes de madera maciza. Los muebles modernos utilizan este tipo de tablero por su belleza y estabilidad dimensional. Tampoco soporta mucha humedad (depende del acabado que se le dé) y no es apto para exterior.


TABLEX

 

És un tauler fabricat a partir de fibres de fusta humides sotmeses a gran pressió i elevada temperatura. Per unir les fibres s'utilitzen resines naturals contingudes en les mateixes. 

Té una cara llisa i una altra rugosa i es caracteritza per la seva extremada duresa. El seu color és marró fosc i es comercialitza en gruix de 3,2 mm. La mesura del tauler és de 244 x 122 cm. Existeix també perforat per permetre la ventilació. És un tauler barat. 

 

S'utilitza principalment com posteriors de mobles i fons de calaixos. També és molt utilitzat com a base per a pintar i per a algunes parts d'embalatges. També com darrere de portafotos, pòsters i trencaclosques, i com a protecció de taula per fer talls amb cuter. Folrat amb tela i amb imprimació, s'utilitza com a llenç. 

TABLEX

 

Es un tablero fabricado a partir de fibras de madera húmedas sometidas a gran presión y elevada temperatura. Para unir las fibras se utilizan resinas naturales contenidas en las mismas. 

Tiene una cara lisa y otra rugosa y se caracteriza por su extremada dureza. Su color es marrón oscuro y se comercializa en grosor de 3,2 mm. La medida del tablero es de 244 x 122 cm. Existe también perforado para permitir la ventilación. Es un tablero barato. 

 

Se utiliza principalmente como traseras de muebles y fondos de cajones. También es muy utilizado como base para pintar y para algunas partes de embalajes. También como detrás de portafotos, posters y puzzles, y como protección de mesa para hacer cortes con cuter. Forrado con tela y con imprimación, se utiliza como lienzo.


TABLEX PLASTIFICAT

 

És un tablex al qual se li ha recobert la seva cara llisa amb melamina de colors llisos o d'imitació de fustes, granits etc 

És un complement dels taulers aglomerats plastificats. Es comercialitza en gruix de 3,2 mm i és un tauler barat encara que més car que el tablex cru. La mesura del tauler és de 244 x 122 cm. 

 

S'utilitza principalment com posteriors de mobles i fons de calaixos a joc amb els taulers plastificats. També pot utilitzar-se com a revestiment decoratiu de parets i folrat d'armaris pegant directament amb massilla de fixació. 

TABLEX PLASTIFICADO

 

Es un tablex al que se le ha recubierto su cara lisa con melamina de colores lisos o de imitación de maderas, granitos etc 

Es un complemento de los tableros aglomerados plastificados. Se comercializa en grosor de 3,2 mm y es un tablero barato aunque más caro que el tablex crudo. La medida del tablero es de 244 x 122 cm. 

 

Se utiliza principalmente como traseras de muebles y fondos de cajones a juego con los tableros plastificados. También puede utilizarse como revestimiento decorativo de paredes y forrado de armarios pegando directamente con masilla de fijación.


CONTRAPLACAT

 

Existeixen diferents tipus de contraxapats segons els diferents usos i en funció de l'espècie de fusta utilitzada, el tipus d'encolat i la qualitat de les xapes. La construcció de tots ells es basa en la superposició de plaques o xapes estructurals de fusta alternant el sentit de la fibra i enganxades entre si. Han de ser simètrics respecte a la placa o plaques centrals (ànima). Aquesta disposició alterna de les fibres (en angle recte) és el que li dóna una gran estabilitat dimensional, una gran resistència a guerxament i una no direcció natural de ruptura. Existeix també el contraxapat al fil (les fibres de cada xapa van en la mateixa direcció) que s'utilitza principalment com a substitutiu de la fusta massissa en els laterals de calaixos. 

La qualitat d'un contraxapat ve donada per la qualitat dels seus xapes i el tipus d'adhesiu emprat en la seva fabricació. Existeixen les següents classes de contraxapat: 1. Contraxapat d'interior. Serveix per a aplicacions d'interior no estructurals i normalment té una cara de més qualitat que l'altra. 2. Contraxapat d'exterior. N'hi ha per a exposició total o parcial a l'exterior i serveix per a aplicacions no estructurals. 3. Contraxapat nàutic. És un contraxapat estructural d'alta qualitat amb les dues cares de qualitat fabricat principalment per a usos nàutics. 4. Contraxapat estructural. Està indicat per a usos industrials en els quals la resistència i durabilitat són les característiques primordials. Les cares solen ser de pitjor qualitat. 

 

  El contraxapat d'interior és un tauler molt lleuger i no és molt barat a causa del seu procés de fabricació. Els seus principals usos són la fusteria d'interior, darrere i fons de calaixos a mobles de qualitat, marqueteria, maquetes, manualitats, carcasses i embalatges. També pot servir per al folrat decoratiu de parets i interiors d'armari. 

 

CONTRACHAPADO

 

Existen diferentes tipos de contrachapados según los diferentes usos y en función de la especie de madera utilizada, el tipo de encolado y la calidad de las chapas. La construcción de todos ellos se basa en la superposición de placas o chapas estructurales de madera alternando el sentido de la fibra y pegadas entre sí. Deben ser simétricos con respecto a la placa o placas centrales (alma). Esta disposición alterna de las fibras (en ángulo recto) es lo que le da una gran estabilidad dimensional, una gran resistencia a alabeo y una no dirección natural de ruptura. Existe también el contrachapado al hilo (las fibras de cada chapa van en la misma dirección) que se utiliza principalmente como sustitutivo de la madera maciza en los laterales de cajones. 

La calidad de un contrachapado viene dada por la calidad de sus chapas y el tipo de adhesivo empleado en su fabricación. Existen las siguientes clases de contrachapado: 1. Contrachapado de interior. Sirve para aplicaciones de interior no estructurales y normalmente tiene una cara de mayor calidad que la otra. 2. Contrachapado de exterior. Los hay para exposición total o parcial al exterior y sirve para aplicaciones no estructurales. 3. Contrachapado náutico. Es un contrachapado estructural de alta calidad con las dos caras de calidad fabricado principalmente para usos náuticos. 4. Contrachapado estructural. Está indicado para usos industriales en los que la resistencia y durabilidad son las características primordiales. Las caras suelen ser de peor calidad. 

 

   El contrachapado de interior es un tablero muy ligero y no es muy barato debido a su proceso de fabricación. Sus principales usos son la carpintería de interior, detrás y fondos de cajones en muebles de calidad, marquetería, maquetas, manualidades, armazones y embalajes. También puede servir para el forrado decorativo de paredes e interiores de armario.


PI MASSÍS

 

Normalment el tauler massís tant de pi com de qualsevol altra fusta es fabrica allistonat, és a dir, pegant llistons al màxim entre si. Això és necessari per obtenir taulers amples i de major estabilitat, així com per aconseguir un millor aprofitament del tronc. Un tauler massís d'una peça a part de no poder ser molt ample tendirà a arquejar o alabearse llevat que s'obtingui tallant radialment del tronc. 

Hi ha moltes qualitats de tauler massís depenent de la fusta utilitzada i dels defectes que tingui. el Pi Insignis de 1a qualitat (una cara neta sense nusos i l'altra amb algun nus). El Pi Insignis és originari de la costa de Califòrnia (EUA), però actualment es troba difós per moltes parts del Món, incloent la Serralada Cantàbrica a Espanya. 

 

El tauler enllistonat de pi massís és relativament lleuger i té molta més resistència en la direcció de les seves fibres que a la transversal. Perquè tingui bona estabilitat és necessari un correcte procés d'assecat. Es pot fresar, tallar i la seva encolat (amb cola blanca) no presenta problemes. Es fabrica en multitud de gruixos (nosaltres treballem de 18, 22 i 30mm) i no és un tauler molt barat degut principalment al cost de la matèria primera. La mesura normal del tauler és de 240 x 120 cm. És de color clar marró-groguenc i s'enfosqueix relativament ràpid amb l'exposició a la llum. Encara ve polit de fàbrica, convé polir amb paper de vidre suau i llana d'acer prèviament a l'acabat, per aconseguir un resultat òptim. Es pot tenyir, envernissar, encerar, pintar i lacar. 

 

 

És recomanable per a qualsevol tipus de moble de qualitat, encara que s'utilitza molt més per a moble rústic on el moviment de la fusta té menys importància.

 

PINO MACIZO

 

Normalmente el tablero macizo tanto de pino como de cualquier otra madera se fabrica alistonado, es decir, pegando listones al máximo entre sí. Esto es necesario para obtener tableros anchos y de mayor estabilidad, así como para conseguir un mejor aprovechamiento del tronco. Un tablero macizo de una pieza aparte de no poder ser muy ancho tenderá a arquearse o alabearse salvo que se obtenga cortando radialmente del tronco. 

Hay muchas calidades de tablero macizo dependiendo de la madera utilizada y de los defectos que tenga. el Pino Insignis de 1 ª calidad (una cara limpia sin nudos y la otra con algún nudo). El Pino Insignis es originario de la costa de California (EE.UU.), pero actualmente se encuentra difundido por muchas partes del Mundo, incluyendo la Cordillera Cantábrica en España. 

 

El tablero alistonado de pino macizo es relativamente ligero y tiene mucha más resistencia en la dirección de sus fibras que en la transversal. Para que tenga buena estabilidad es necesario un correcto proceso de secado. Se puede fresar, cortar y su encolado (con cola blanca) no presenta problemas. Se fabrica en multitud de grosores (nosotros trabajamos de 18, 22 y 30mm) y no es un tablero muy barato debido principalmente al coste de la materia prima. La medida normal del tablero es de 240 x 120 cm. Es de color claro marrón-amarillento y se oscurece relativamente rápido con la exposición a la luz. Aunque viene pulido de fábrica, conviene pulir con papel de lija suave y lana de acero previamente al acabado, para conseguir un resultado óptimo. Se puede teñir, barnizar, encerar, pintar y lacar. 

 

 

Es recomendable para cualquier tipo de mueble de calidad, aunque se utiliza mucho más para mueble rústico donde el movimiento de la madera tiene menos importancia.